ЭЕШ-2023..онлайн сорил-3.. материал

ЭЕШ-2023.. онлайн сорил-3.. материал танилцуулж байна. Тухайн хичээл дээр нь дарж PDF хэлбэртэйгээр татан авах боломжтой.

МАТЕМАТИК     МОНГОЛ ХЭЛ     НИЙГМИЙН УХААН   АНГЛИ ХЭЛ     ОРОС ХЭЛ

ГАЗАРЗҮЙ         ФИЗИК              БИОЛОГИ        ХИМИ          МОНГОЛЫН ТҮҮХ