Ахлах ангийн шалгалтын сэдэв, дүн

2022-2023 оны хичээлийн эцсийн АХЛАХ ангийн улсын болон анги дэвших шалгалтын сэдэв болон дүнгийн нэгтгэлийг доорхи линкээр татаж авна.

Шалгалтын материал: 10-р анги: МАТЕМАТИК , МОНГОЛ ХЭЛ , СОНГОХ

11-р анги:  МАТЕМАТИК , МОНГОЛ ХЭЛ , СОНГОХ

12-р анги: МАТЕМАТИК , МОНГОЛ ХЭЛ , СОНГОХ, ГАДААД ХЭЛ

Ахлах ангийн ДҮНГИЙН НЭГТГЭЛ