2022-2023 оны хичээлийн жилийн тайлан

Дорнод аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын 2022-2023 оны хичээлийн жилийн ТАЙЛАН  

Сургуулийн нэр Сургуулийн нэр
1 1-р сургууль 14 Баяндун
2 2-р сургууль 15 Баянтүмэн
3 5-р сургууль 16 Баян-Уул
4 8-р сургууль 17 Булган
5 11-р сургууль 18 Гурванзагал
6 12-р сургууль 19 Дашбалбар
7 Хан-Уул 20 Матад
8 Шинэ хөгжил 21 Сэргэлэн
9 Дорнод ахлах 22 Халхгол
10 Фловер 23 Хөлөнбуйр
11 Долоодой 24 Цагаан-Овоо
12 Түгээмэл оюун 25 Чойбалсан
13 Ялалт 26 Чулуунхороот