БАЙГАЛ ШИНЖЛЭЛ-2023 багийн олимпиад

Байгал шинжлэл-2023 багийн олимпиад 2023 оны 10 сарын 28-ны өдөр Хэрлэн сумын 1-р сургууль дээр явагдлаа. Хөдөө сумдын сургуулийн сурагчид өөрийн сургууль дээрээс онлайнаар оролцов.

БАГИЙН ОЛИМПИАДЫН ДҮН

ОЛИМПИАДЫН МАТЕРИАЛ:

ФИЗИК-11      БИОЛОГИ-10     ХИМИ-9       ГАЗАРЗҮЙ