ЭЕШ-2024 Онлайн сорил-1

Сорилд гэрээсээ онлайнаар холбогдон хамрагдана. www.dornodedu.mn сайт дээрээс ЭЕШ-2024  Онлайн сорил-1 дээрээс тухайн судлагдхууны сорил явагдах цагт оролцоно.

Судлагдхуун өдөр Цаг Төлөв
1 Математик 11 сарын 18 10.00-11.40

ДҮН ГАРСАН

2 Газарзүй 12.00-13.20

ДҮН ГАРСАН

3 Монгол хэл 14.00-15.20

ДҮН ГАРСАН

4 Биологи 16.00-17.20

ДҮН ГАРСАН

5 Монголын түүх 18.00-19.20

ДҮН ГАРСАН

6 Физик 11 сарын 19 10.00-11.40

ДҮН ГАРСАН

7 Хими 12.00-13.40

ДҮН ГАРСАН

8 Англи хэл 14.00-15.20

ДҮН ГАРСАН

9 Нийгмийн ухаан 16.00-17.20

ДҮН ГАРСАН

10 Орос хэл 18.00-19.20 ДҮН ГАРСАН