ЭЕШ-2024.. Онлайн сорил-1.. материал түлхүүрийн хамт

2023 оны 11 сарын 18-нд явагдсан:

МАТЕМАТИК     ГАЗАРЗҮЙ     МОНГОЛ ХЭЛ    БИОЛОГИ     МОНГОЛЫН ТҮҮХ

2023 оны 11 сарын 19-нд явагдсан:

ФИЗИК        ХИМИ           АНГЛИ ХЭЛ       НИЙГМИЙН УХААН      ОРОС ХЭЛ